دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > بیمه های طرف قرارداد 
 

در حال حاضر، مرکز پزشکی-توانبخشی نظام مافی با بیمه های خدمات درمانی، تامین اجتماعی و شهرداری دارای قرارداد می باشد.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences