يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > کلینیک ها > مددکاری 
 

 

فعالیت های واحد مددکاری مرکز به شرح ذیل می باشند:

-مصاحبه و کاهش هزینه های درمانی

-همکاری و تعامل با سایر بخش های درمانگاه جهت ادامه درمان بیماران

-ارتباط با سازمان ها، نهادها و سایر ارگان های دولتی و غیردولتی جهت حمایت از مراجعین و حل مشکلات آنها

-جلب مشارکت مردمی جهت کمک به مراجعین و تامین بخشی از هزینه های درمانی مراجعین

-کمک های غیرنقدی به مراجعین

 مددکار اجتماعی مرکز : سرکار خانم احسانی

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت درمان و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمراکز درمانی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences